మేల్కొలుపు

అత్యాద్రి సప్త ఋషయ స్సముపాస్య సంధ్యాం ఆకాశసింధు కమలాని మనోహరాణి ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రసన్నా: శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్‌॥ (5) -శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

అత్రి మహామునితోపాటు సప్త ఋషులంతా సూర్యోదయాన్నే సంధ్యావందనాలు ముగించుకొని, మనోహరమైన పద్మాలను తీసుకొని వచ్చి, వాటిని మీ పాదాలపై వుంచి పూజించి, మీ ప్రసన్నతను పొందడానికై వచ్చి, వేచి వున్నారు. శేషాద్రి శిఖరాన వెలసిన ఓ శ్రీ వేంకటేశ్వరా.. అందుకొనుమా మా సుప్రభాతం.