మన భాష

ఎగిరం : తొందర తోడం : కొంచెం పడిశం : సర్ధి బలుపు : మదము కండువ : టవల్ అంగి : చొక్కా బగొనె : గిన్నె బువ్వ : అన్నం ఎక్క : దీపం గూడు : సెల్ఫ్ నెత్తి : తల

Related Stories: