మంచిమాట

ఒక మంచి మనిషి మహిళల్ని ఎల్లవేళలా గౌరవిస్తాడు.. మన మాటలతోకాని, చేతలతోకానీ ఇతరులకు హాని కలిగించని వాడే ఉత్తమ మానవుడు.. ఎప్పుడూ దయాగుణంతో జీవించండి. ఇదే అన్ని సద్గుణాలకెల్లా అత్యంత సౌందర్యవంతమైంది. - మహమ్మద్ ప్రవక్త