ఇది నిజం!

ఇంగ్లిష్‌లో అతి పెద్ద పదంలో 1, 89, 819 అక్షరాలు ఉన్నాయి. టిటిన్ అనే నిక్‌నేమ్ కలిగిన ప్రొటీన్ పేరు అది. ఆ పదం చదువడానికి కనీసం మూడున్నర గంటల సమయం పడుతుందట.